บทคาม

ผลกระทบจากระบบเงินสกุลดิจิทัลต่อประเทศไทย (Impact of digital currency for Thailand)

 วิษณุ กีรติพงศ์ภักดี และรัตพงษ์ สอนสุภาพ

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของเงินสกุลดิจิทัลในบริบทปัจจุบัน และศึกษาผลกระทบด้านลบจากสกุลเงินดิจิทัลต่อสังคมไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 5 คน อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล ด้านกฎหมาย ด้านธนาคาร และตัวแทนผู้ใช้เงินสกุลดิจิทัล  เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าพัฒนาการความเป็นมาของเงินสกุลดิจิทัลเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร การถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สถาบันการเงินต่างได้มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงิน หนึ่งในเทคโนโลยีทางการเงินที่สำคัญก็คือ บล็อกเชน (Blockchain) ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้น และสกุลเงินดิจิทัล ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสกุลเงินดิจิทัลในบริบทต่อสังคมไทย พบว่า เงินสกุลดิจิทัลจะเข้ามาปรับปรุงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีด้านความปลอดภัยในการใช้จ่ายและถือครองเงินดิจิทัลที่สูง รัฐบาลควรให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนที่สูงมากของเงินสกุลดิจิทัลที่อิงกับอุปสงค์อุปทานของตลาด ประกอบกับประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศยังไม่มีความมั่นใจในการใช้เงินสกุลดิจิทัลเท่าที่ควร และความไม่รู้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการหลอกลวง หรือการโกง จนเกิดความสูญเสียได้

 Keyword : ผลกระทบ ,สกุลเงินดิจิทัล, ประเทศไทย

Download :  PDF Full Text