กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ผศ.ดร. สุริยะใส กตะศิลา

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บรรณาธิการ

ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต


รองบรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.บูชิตา สังข์แก้ว

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กองบรรณาธิการ

อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

1. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ศ.ธีรยุทธ บุญมี 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์   

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 

4. รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

5. ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

6. ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห 

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 7.ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต

 

1. รศ.พ.ต.อ.ดร.เสกสัณ เครือคำ

อาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

2. ผศ.ดร.บังอร พลเตชา

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาธรรมภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

4. ดร.ธันยพร สุนทรธรรม

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง

อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาสังคม

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

7. ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ 

นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์

8. พ.ต.ท.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์