ติดต่อเรา

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-5339697,02-9972200 ต่อ 1215
โทรสาร : 02-5339697
E-mail : csi.rsu@gmail.com
Website : jsi.rsu.ac.th