ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ศ.ธีรยุทธ บุญมี

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

4. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

5. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

6. ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

7. ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

8. ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

9. ผศ.ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

10. ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

11. ผศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร

หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

12.ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

1. ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2. รศ.วิทยากร เชียงกูล

นักวิชาการอิสระ ด้านปรัชญาสังคมและการศึกษา

3. รศ.พ.ต.อ.ดร.เสกสัณ เครือคำ

อาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

4. ผศ.ดร.บังอร พลเตชา

นักวิชาการอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์

5. ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

6. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

7. ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาสังคม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ

นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์

9. พ.ต.ท.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. ดร.ธันยพร สุนทรธรรม

อาจารย์ประจำวิทยาสหวิทยาการ

มหาวิทยาธรรมศาสตร์

11. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12. รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

14. ผศ.พ.ต.อ.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ

นักวิชาการอิสระ ด้านกระบวนการยุติธรรมและอาชญาวิทยา

 

กองเลขานุการวารสาร

 

1. ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

2. นางสาว วีรญา อังศุธรถาวริน

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

English Editors

 

1. ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต