บทคาม

การประยุกต์ใช้ 5G ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (Applying 5G for Real Estate Sector in Thailand)

 วีรพงษ์ ชุติภัทร์ 

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำระบบ 5G ไปใช้ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และศึกษาผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแง่การสร้างความโปร่งใส ผลการศึกษาพบว่า การนำระบบ 5G มาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลบวกต่อธุรกิจ เพราะจะทำให้ระบบมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความโปร่งใส (Transparency) ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการ (Economics of Scale) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitiveness) ได้อีกด้วย นอกจากนั้นระบบ 5G จะเป็นระบบกลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้ซื้อผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลดังกล่าวจะสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการและความเป็นธรรมในแง่ราคาซื้อขาย อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือ GDP สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเมื่อระบบ 5G ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้ว ระบบจะผลักดันเข้าสู่ฐานเครดิตสังคม (Social Credit) ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งรวมประชาชนผู้บริโภค จะได้รับผลกระทบโดยตรง จึงควรปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวในอนาคตKeyword : 5G, ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ความโปร่งใส

Download :  PDF Full Text