บทคาม

การบริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย (Good Governance of Government Lottery in Thailand)

สุภิรัตน์ ศรีพุทธางกูร ปรีชา ดิลกวฒุิสิทธิ์ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ 

Abstract

                การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) ศึกษาการบริหารจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2) ศึกษาการพัฒนาธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามข้อเสนอแนะขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ 3) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยด้านการพนัน 7 ท่าน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยด้านการพนัน 14 ท่าน

ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

1)โครงสร้างการบริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีลักษณะที่เน้นสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือการบริหารแบบแนวดิ่ง

2) การพัฒนาธรรมาภิบาลในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามเกณฑ์ที่เป็นข้อเสนอแนะขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน

3) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้วิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยด้านการพนันก็คือ มีการแยกอำนาจคณะกรรมการในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการกำกับกิจการ ระหว่างอำนาจในบริหารเชิงนโยบาย อำนาจในการบริหารธุรกิจสลาก และอำนาจในการบริหารกองทุนออกจากกัน นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านควรมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันชัดเจนKeyword : ธรรมาภิบาล, องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Download :  PDF Full Text