บทคาม

5G เทคโนโลยีขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สู่ไทยแลนด์ 4.0

 รัชนีวรรณ ชาวนา

Abstract

 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยหลายคนเชื่อว่า พลังขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีด้านการสื่อสารไร้สาย (Mobile Broadband) ซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังถูกจับตามองและรอคอยกันขณะนี้ คือ Fifth-Generation Mobile Communications หรือ 5G

เทคโนโลยี 5G นับว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพราะแนวโน้มการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่สามารถจะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันทุกทีทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้มีอัตราการขยายตัวของเทคโนโลยีอื่น ๆ ตามมา เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในสังคมและส่งเสริมโอกาสและทางเลือกการเข้าถึงเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลและนำไปสู่ทางเลือกในการ ดำเนินชีวิตและรูปแบบการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

ความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการจะมีแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานด้วยมนุษย์และการกระตุ้นให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถที่มีเพื่อสร้างผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างไร และจุดหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ควรอยู่ที่จุดใดหากกรอบแนวคิดใหม่หรือ Paradigm Shift ของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เชื่อว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคิดได้เหมือนมนุษย์และเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ หากเป็นเช่นนั้น สังคมมนุษย์จะมีรูปแบบอย่างไรKeyword : การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4, นโยบายไทยแลนด์ 4.0, เทคโนโลยี 5G, บริการแบบ Over the Top (OTT)

Download :  PDF Full Text