บทคาม

การปรับตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Adaptation from the impact of the Covid-19 outbreak situation of restaurant businesses in Surat Thani Province)

 กัญฐิตา ดุลยรัตนานนท์  

Abstract

      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ใช้แบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหารขนาดใหญ่ 2 ร้าน  ร้านอาหารขนาดกลาง 2 ร้าน และร้านอาหารขนาดเล็ก 2 ร้าน ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในร้านอาหาร ดังนี้ (1) ร้านอาหารขนาดใหญ่  มีการปรับตัวด้านเพิ่มช่องทางการขาย   ควบคุมต้นทุนการผลิต  ปรับระบบการจัดการภายในร้านที่เหมือนกัน  แต่พบการปรับตัวที่แตกต่างคือด้านผลิตภัณฑ์ ที่ยังคงรสชาติของอาหาร รายการอาหาร  ราคาและปริมาณเดิม  และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาย่อมเยาโดยใช้วัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น (2) ร้านอาหารขนาดกลาง  มีการปรับตัวด้านเพิ่มช่องทางการขาย  ควบคุมต้นทุนการผลิต  และปรับระบบจัดการภายในร้านที่เหมือนกัน  แต่พบการปรับตัวที่แตกต่างคือด้านผลิตภัณฑ์ที่ยังคงรสชาติของอาหาร รายการอาหาร  ราคาและปริมาณเดิม และมีการปรับรายการอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและดึงดูดลูกค้า (3) ร้านอาหารขนาดเล็กมีการปรับตัวที่เหมือนกันทุกด้าน คือ  ผลิตภัณฑ์มีการลดราคา  มีบริการหน้าร้าน  ปรับเวลาการทำงาน ทั้งนี้ร้านอาหารในจังหวัด     สุราษฎร์ธานีมีปรับตัวที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามขนาดและการควบคุมระบบภายในของร้านที่มีความยืดหยุ่น ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์Keyword : การปรับตัวของธุรกิจ, ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ

Download :  PDF Full Text