บทคาม

การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย (Promoting ethics for government officials in Thailand)

 ธันยพร สุนทรธรรม,จอมเดช ตรีเมฆ และชวนัสถ์ เจนการ 

Abstract

             งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย เก็บข้อมูลผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ได้แก่ ข้าราชการการเมือง, ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กพ.),ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการทหาร, เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร, เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ, เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ผลการวิจัยพบว่า การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น เริ่มจากการที่รัฐบาลเป็นผู้นำทางจริยธรรม ออกคำสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมและความร่วมมือในการร่วมบริหารงานภาครัฐอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา หรือตั้งคำถามกับการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรม รณรงค์เปลี่ยนแนวคิดระดับของการกระทำผิดให้มีแค่การกระทำถูกที่เป็นฝั่งขาว และการกระทำผิดที่เป็นฝั่งดำ จะไม่มีการยอมรับการทำผิดสีเทาอีกต่อไป ผลักดันให้ในหน่วยงานนำหลักจริยธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมควรที่จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า  สร้างกลไกและเครือข่ายการร่วมตรวจสอบการกระทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้ามา ร่วมตรวจสอบและกดดันไม่ให้มีการกระทำผิดจริยธรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นKeyword : จริยธรรม, ข้าราชการ, ธรรมาภิบาล

Download :  PDF Full Text