บทคาม

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : การจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย (Disruptive technology: Education management of Thai private) universities)

 ปัญจพล เภตราพูนสินไชย

Abstract

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในประเด็นดังนี้ 1) ศึกษาการจัดการศึกษาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 2) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และ 3) เพื่อหาแนวทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย โยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ในระบบการเรียนการสอน และ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน โดยผลการศึกษาค้นพบว่า 1) การออกแบบหลักสูตร เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน  การประเมินผล การประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีลักษณะเฉพาะ แตกต่าง และยืดหยุ่น ทั้งเนื้อหา วิธีการ และระยะเวลา ตามข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ท่ามกลางเทคโนโลยีที่รองรับการดำเนินการ ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และผู้ปกครอง  2) การออกแบบรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ให้เหมาะกับรูปแบบที่มีความแตกต่างกันระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับเรียนออนไลน์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามรูปแบบที่แตกต่างกัน และ 3) การออกแบบนโยบายในภาครัฐที่ต้องมีการบังคับใช้งานอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐ และจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนโยบายในการใช้งานเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการศึกษา และนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบ เนื้อหา และเทคนิคนำเสนอต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในอนาคตKeyword : เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก, การจัดการการศึกษา, มหาวิทยาลัยเอกชนไทย

Download :  PDF Full Text