สารจากคณบดี

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม: Journal of Social Innovation” ฉบับนี้เป็น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับที่กองบรรณาธิการวารสารทุกคน ทำงานด้วยความทุ่มเท และมีรอยยิ้มเหมือนเดิมเมื่อวารสารฉบับนี้ก้าวออกมาจาก ระบบการพิมพ์โดยสมบูรณ์

วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ และมีความยินดีที่ได้ต้อนรับในทุกบทความ การทำงานวารสารเป็นการทำงาน ที่มีความละเอียดอ่อน ในการประสานงานกับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่ตั้งใจในการสื่อสารผล งานทางวิชาการอันมีคุณค่า และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับทีทุ่กท่านให้ข้อแนะนำ อย่างเป็นประโยชน์ ความละเอียดลออและมุมมองที่แตกต่างออกไปของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำให้ทุกบทความมีคุณค่า มีความหมาย และเป็นการประสานงานทางวิชาการที่ ลงตัวงดงาม และคงเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนวิชาการทางสังคมศาสตร์และต่อสังคม โดยรวม โดยเฉพาะในยุค Disruption ที่กระทบต่อสังคมทุกมิติ การค้นคว้า ขบคิดทาง วิชาการในปรากฏการณ์ใหม่ๆ ถือเป็นหน้าที่อันสำคัญของวารสารนี้ด้วย

แน่นอนว่าหากไม่มีผู้นิพนธ์ต้นฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้อ่านก็คงไม่มี วารสารนวัตกรรมสังคมฉบับนี้ การเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันจึงเป็นเสมือนการ ค้ำจุนเสาทางวิชาการของวารสารเล่มนี้ไว้ และยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ ยังมีองค์ประกอบอันสมบูรณ์นี้อยู่

พบกันอีกครั้งในฉบับหน้านะครับDownload :  PDF Full Text