บทคาม

การใช้การสะกิดพฤติกรรม (Nudges) เพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน: การกำหนดค่าเริ่มต้น (Default) และการเตือน (Warning) (Nudging to reduce the consumption of sweeten drinks: The role of default and warning)

 เพ็ญวดี ศิริบุรภัทร และ ธันยพร สุนทรธรรม

Abstract

            เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาคนมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์จำนวนมาก โดยสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินความเหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน การศึกษานี้จึงนำแนวคิดการสะกิดพฤติกรรม (Nudges) โดยเฉพาะวิธีการตั้งค่าเริ่มต้น (Default) และวิธีการเตือน (Warning) มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน การศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลโดยการทดลอง (Experimental Research) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งสิ้นจำนวน 240 คน ผลการวิจัยพบว่าการสะกิดพฤติกรรมด้วย วิธีการตั้งค่าเริ่มต้น  วิธีการเตือน และการผสมทั้งสองวิธีพร้อมกัน ต่างสามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้วิธีใดเข้ามาสะกิดพฤติกรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการสะกิดที่ได้ผลดีที่สุดคือวิธีผสม การตั้งค่าเริ่มต้น และการเตือน ตามลำดับ Keyword : ทฤษฎีการสะกิดพฤติกรรม, วิธีตั้งค่าเริ่มต้น, วิธีการเตือน, การบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน

Download :  PDF Full Text