บทคาม

พื้นที่สาธารณะกับการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลออทิสติกในประเทศไทย (Public Sphere and the empowerment of Autism in Thailand)

ฉัตรวรัญช์ องคสิงห และ เพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม

Abstract

          

        ออทิสติก เป็นความพิการที่ภาวะระบบประสาททำงานซับซ้อน เกิดความบกพร่องของพัฒนาการทางสมอง การทำงานของกล้ามเนื้อ พฤติกรรม อารมณ์ และการสื่อสาร การตอบสนองต่อโลกภายนอก รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ การนำแนวคิดพื้นที่สาธารณะ  ผ่านโลกชีวิตและระบบของ เจอเก้น  ฮาเบอร์มาส  มาเชื่อมโยงกับการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และการฝึกทักษะด้านอาชีพ  ผลการศึกษาพบว่า การสร้างเสริมศักยภาพที่สำคัญมาจากโลกชีวิต คือ ครอบครัว ซึ่งเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบผ่านกลไกการฟื้นฟูทางการแพทย์  ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและระบบย่อย คือ เงินตราและอำนาจองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ทำหน้าที่บูรณาการทางสังคมในโลกชีวิตของบุคคลออทิสติกให้ดำเนินต่อไปได้  ในมิติของการเรียนรู้ การฝึกทักษะอาชีพและการมีงานทำKeyword : พื้นที่สาธารณ, การสร้างเสริมศักยภาพ, บุคคลออทิสติก

Download :  PDF Full Text