วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 วารสาร“นวัตกรรมสังคม” ฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นฉบับที่มีเนื้อหาในสองส่วนหลักๆ คือ การปฏิรูป และ การวิจารณ์หนังสือซึ่งสะท้อนถึงวิธีวิทยาที่มีความเป็นสหวิทยาการ สิ่งซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ การปฏิรูป (Reform) ไม่ใช่ “การพัฒนา” (Development) และ การปฏิรูป ไม่ใช่ “การปฏิวัติ” (Revolution) แต่การปฏิรูปเป็นกระบวนการที่มีการต่อรอง ต้องใช้เวลาดำเนินการ มีกลยุทธ์ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางกระบวนการปฏิรูปนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล้วนมีบทบาทในการต่อสู้ ขัดขืน ต่อรอง และบางโอกาสก็สวมรับและยอมจำนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

วารสารเล่มที่สองของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปที่ดิน อีกสามชิ้นเป็นงานเชิงความคิดที่นำเสนอการป้องกันปราบปรามทุจริต การคอร์รัปชั่น อีกชิ้นหนึ่งเป็นการนำเสนอวิธีวิทยาแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองในหนังสือ การลงโทษทางสังคม ที่นำเสนอวิธีวิทยาแบบใหม่ และชิ้นสุดท้ายเป็นการวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการพนัน

ความหลากหลายของชิ้นงานที่ปรากฏต่อสายตาผู้อ่านเป็นการสะท้อนถึงความหนักแน่นในอุดมการณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในการเป็นสถาบันวิชาการที่มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ มีการนำเสนอเนื้อหาปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงหลายมิติ และเกี่ยวข้องในหลากบริบท ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมีความเชื่อว่าศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่สามารถนำมาแก้ปัญหา หรือมองปัญหาหนึ่งปัญหาใดได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การศึกษา สังคม การทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้ต้องการนวัตกรรมสังคมที่มีความคิดที่เปิดกว้างในการปฏิรูปประเด็นปัญหาเหล่านั้น และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้นำเสนอวิธีคิดเหล่านั้นผ่านบทความในวารสารนี้

ดาวน์โหลด

สารบัญ