วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 เวลาผ่านไปไม่นาน วารสาร“นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ก็อวดโฉมออกมาเป็นวารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ซึ่งนับจากที่เราผ่านฉบับปฐมฤกษ์มาแล้ว ก็นับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการเรียนรู้
ในหลายมิติ

วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักปฏิบัติการทางวิชาชีพ ผู้สอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ ค้นคว้าอิสระ ซึ่งน่ายินดีที่ผลงานที่นำเสนอมีความหลากหลายสอดคล้องกับความเป็น นวัตกรรมสังคมที่มีสาระหลักคือความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และมุมมอง ของความเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง อันเป็น “พื้นที่” และ “สนาม” ที่มีความ กว้างขวางให้กับนักวิชาการ และนักวิจัย ผู้มีเจตนาจะเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ถึง ความรู้ในเชิงทฤษฎี อันเป็นการสะท้อนความรู้จากปรากฏการณ์จริง เพื่อการประยุกต์ สู่การปฏิบัติ

ดังนั้นจึงเป็นเช่นเดิมที่วารสารนวัตกรรมสังคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ รับบทความและข้อเขียนอันมีสาระประโยชน์ทางวิชาการจากทุกๆท่าน เพื่อนำลงตี พิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไปที่จะตามติดออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ผู้อ่านจะได้รับ ประโยชน์จากข้อเขียนของบทความเหล่านี้ และเป็นการเปิดหน้าต่างทางโลกวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม

ดาวน์โหลด

สารบัญ