วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

                  วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม –  มิถุนายน 2566) มีบทความที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งนำเสนอบทวิเคราะห์ แนวคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันได้แก่ บทความวิจัยของ ฐิติมนต์ วิทูภาสกาญจน์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช เรื่อง “เศรษฐกิจภาคประชาชนในประเทศไทย” นอกจากนี้วารสารเล่มนี้ยังประกอบด้วยบทความวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 3 บทความ ได้แก่ บทความวิจัย เรื่อง The Role of Tax Complexity, Prior Experience, and Perceived Risk in Continuance Usage of E-filing”,Health Technology Perception: A Case Study of Telemedicine Systems” และ“Employee Trust after the Merger and Acquisition of TOT and CAT into the National Telecom Public Company Limited” และประกอบไปด้วยบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยอีก 3 บทความ ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาวรรณกรรมไทยร่วมสมัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน”, “พิธีกรรม เครื่องราง ความเชื่อไทย กับธุรกิจความเชื่อข้ามชาติและ “การศึกษาการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษกรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกบทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ทางนวัตกรรมทางสังคมไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมนำเสนอบทความในวารสารฉบับนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการต่อไป

 

                                                                                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา

                                                                                                                                คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ดาวน์โหลด

สารบัญ

Health Technology Perception: A Case Study of Telemedicine Systems


Prapasri Siri, Tanpat Kraiwanit and Somchai Virunhaphol  

 PDF Full Text      Abstract


พิธีกรรม เครื่องราง ความเชื่อไทย กับธุรกิจความเชื่อข้ามชาติ


 พิมพ์ไหมทอง ศักดิพัตโภคิน และธัชกร ธิติลักษณ์

 PDF Full Text      Abstract


เศรษฐกิจภาคประชาชนในประเทศไทย


 ฐิติมนต์ วิทูภาสกาญจน์ และธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

 

 PDF Full Text      Abstract