วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

           วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) มีบทความที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งนำเสนอบทวิเคราะห์ แนวคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันได้แก่ บทความวิชาการของ ธันฐ์ยพร ประสานทรัพย์ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ เรื่อง “ความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” , บทความวิชาการของ ศักดิ์พิชัย ขุนศรี และชาญชัย จิวจินดา เรื่อง “การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” และบทความของ จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ และจอมเดช ตรีเมฆ เรื่อง “พัฒนาการของเครือข่ายผู้ร่วมอุดมการณ์เพื่อการจัดตั้งพรรคการเมือง: กรณีศึกษาพรรครวมพลังประชาชาติไทย” นอกจากนี้วารสารเล่มนี้ยังประกอบด้วยบทความวิจัยอีก 3 บทความได้แก่บทความวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาสังคมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี”, “การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักการทําสมาธิ” และ “ภาวะผู้นําของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกบทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ทางนวัตกรรมทางสังคมไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมนำเสนอบทความในวารสารฉบับนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการต่อไป

 

                                                                                                                               ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา

                                                                                                                           คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ดาวน์โหลด

สารบัญ