วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสาร“นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) อันถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ที่มีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าของ กำหนดออกเผยแพร่ปีละสองฉบับ

วารสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายแน่นอนตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัย ที่นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมออกสู่สังคมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยแล้ว ก็ยังมีเจตนาแน่วแน่ในการเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของสังคมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้ความรู้ความเข้าใจต่อสาธาณชนในด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และกระตุ้นเตือนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ การค้นคว้า และการสังเคราะห์เพื่อยังประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ

ทางวารสารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับบทความและข้อเขียนอันมีสาระประโยชน์ทางวิชาการจากทุกๆท่าน เพื่อนำลงตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่จะยังคงมีฉบับอื่นๆตามติดมาอีกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากข้อเขียนของนักวิชาการแต่ละท่าน จนสามารถนำความรู้ความคิดที่ปรากฏไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตและหน้าที่การงาน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืนในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ดาวน์โหลด

สารบัญ

“บทเพลง” กับ “ความมั่นคง”


พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ  

 PDF Full Text      Abstract