วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

            วารสาร“นวัตกรรมสังคม: Journal of Social Innovation” ฉบับนี้ เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นฉบับที่กองบรรณาธิการวารสารทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเท และมีรอยยิ้มเหมือนเดิมเมื่อวารสารฉบับนี้ก้าวออกมาจากระบบการพิมพ์โดยสมบูรณ์ วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมีความยินดีที่ได้ต้อนรับในทุกบทความ การทำงานวารสารเป็นการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน ในการประสานงานกับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่ตั้งใจในการสื่อสารผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่าและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับที่ทุกท่านให้ข้อแนะนำอย่างเป็นประโยชน์ ความละเอียดลออและมุมมองที่แตกต่างออกไปของผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำให้ทุกบทความมีคุณค่ามีความหมายและเป็นการประสานงานทางวิชาการที่ลงตัวงดงาม และคงเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนวิชาการทางสังคมศาสตร์และต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะในยุค Disruption ที่กระทบต่อสังคมทุกมิติการค้นคว้า ขบคิดทางวิชาการในปรากฏการณ์ใหม่ๆ ถือเป็นหน้าที่อันสำคัญของวารสารนี้ด้วย แน่นอนว่าหากไม่มีผู้นิพนธ์ต้นฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้อ่านก็คงไม่มีวารสารนวัตกรรมสังคมฉบับนี้ การเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันจึงเป็นเสมือนการค้ำจุนเสาทางวิชาการของวารสารเล่มนี้ไว้ และยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีองค์ประกอบอันสมบูรณ์นี้อยู่

             พบกันอีกครั้งในฉบับหน้านะครับ

 ดร.สุริยะใส กตะศิลา
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ดาวน์โหลด

สารบัญ

เมษาชี้ชะตาประเทศ


 ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี

 PDF Full Text      Abstract