วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

                 วารสารวิชาการ นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือน กรกฎาคม –  ธันวาคม 2564) มีบทความที่มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองอันเป็นปรัชญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์ แนวคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันได้แก่ บทความวิชาการของ ดร.มโน เลาหวณิช เรื่อง “การแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีอวกาศ - นโยบายประเทศไทยควรไปทางไหน?” และบทความของ ดร.บุญส่ง ชเลธร เรื่อง “บัตรเลือกตั้ง : ใบเดียวหรือสองใบ” นอกจากนี้วารสารเล่มนี้ยังประกอบด้วยบทความวิจัยอีก 4 บทความที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่บทความเรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : การจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย”, “ผลกระทบจากระบบเงินสกุลดิจิทัลต่อประเทศไทย” และ “การปรับตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” และสุดท้ายคือบทความวิจัยเรื่อง “การใช้การสะกิดพฤติกรรม (Nudges) เพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน: การกำหนดค่าเริ่มต้น (Default) และการเตือน (Warning)” ที่มีการนำเอาทฤษฎีการสะกิดพฤติกรรมที่มีชื่อเสียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการติดรสหวานของคนไทยอีกด้วย

 

 

 

                                                     ดร.สุริยะใส กตะศิลา

                                                      คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ดาวน์โหลด

สารบัญ

ผลกระทบจากระบบเงินสกุลดิจิทัลต่อประเทศไทย (Impact of digital currency for Thailand)


 วิษณุ กีรติพงศ์ภักดี และรัตพงษ์ สอนสุภาพ

 PDF Full Text      Abstract